ประชาสัมพันธ์ประกาศ : เรื่อง การรับฝากเงินสมาชิก

ประกาศ : เรื่อง การงดทำธุรกรรมทางการเงิน

ประกาศ : เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 46 ปี พ.ศ.2566

ประกาศ : เรื่อง การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ประกาศ ฌอส.2 : เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่ม

ประกาศ ฌอส.3 : เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่ม

ประกาศ ฌอส.4 : เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่ม

ประกาศ : เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์เพิ่ม

ประกาศ : เรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิก

ประกาศ : เรื่อง ยกเลิกประกาศการงดการให้เงินกู้เฉพาะกรณี

ประกาศ : เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

ประกาศ : เรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิก ประเภท เงินฝากออมทรัพย์สินทวี

ประกาศ : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 45 ประจำปี 2565

ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ตามข้อบังคับ

ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการดำรงตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2565

ประกาศ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ : เรื่อง หลักเกณ์การให้เงินกู้สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 3)


  Service บริการยอดนิยม

×alternativealternative
  ปฏิทินกิจกรรมและวันหยุด • 24 ต.ค. 2565
  ชดเชยวันปิยมหาราช
 • 5 ธ.ค. 2565
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 12 ธ.ค. 2565
  ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • 31 ธ.ค. 2565
  วันสิ้นปี

  รายงานประจำปีประธานกรรมการ

Person
นายทอง พันทอง


คณะกรรมการ

Person
นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

รองประธานกรรมการ 1


Person
นายสำราญ จันทร์อดิศร

รองประธานกรรมการ 2


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

รองประธานกรรมการ 3


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการและเหรัญญิก


Person
นายสาคร ไชยอำมาตย์

กรรมการและเลขานุการ


Person
นายทอง พันทอง

ประธานกรรมการอำนวยการ


Person
นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสำราญ จันทร์อดิศร

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

กรรมการอำนวยการ


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสาคร ไชยอำมาตย์

กรรมการและเลขานุการอำนวยการ


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

ประธานกรรมการเงินกู้


Person
นางสาวสินีนาถ แซ่ตั้ง

กรรมการเงินกู้


Person
นางศุภลักษณ์ พรมเทพ

กรรมการเงินกู้


Person
นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร

กรรมการเงินกู้


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการและเลขานุการเงินกู้


Person
นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายสุเทพ ฟองศรี

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายคณิต เล้าตระกูล

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายสาคร ไชยอำมาตย์

กรรมการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายสำราญ จันทร์อดิศร

ประธานกรรมการสวัสดิการ


Person
นางอัญชลี วัฒนมงคล

กรรมการสวัสดิการ


Person
นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล

กรรมการสวัสดิการ


Person
นายยอด คุณยศยิ่ง

กรรมการสวัสดิการ


Person
นายทวีศิลป์ ชัยชนะ

กรรมการและเลขานุการสวัสดิการ
รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการ

Person
นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์1.00 %


  ออมทรัพย์พิเศษ1.75 %


  ออมทรัพย์สินทวี (24 เดือน)2.75 %


  ประจำ 3 เดือน2.00 %


  ประจำ 6 เดือน2.25 %


  ประจำ 12 เดือน2.50 %


  ประจำ 24 เดือน2.75 %


  * เงินฝากประจำเสียภาษี 15 %


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ม่วนใจ๋

  ฝากไม่เกิน 5 แสนบาท2.25 %


  ฝาก 5 แสน ไม่เกิน 3 ล้าน2.50 %


  ฝากเกิน 3 ล้าน ขึ้นไป2.75 % •   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน6.50 %


  เงินกู้สามัญทั่วไป6.50 %


  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ


     -เพื่อสวัสดิการ6.50 %


     -เพื่อการศึกษาสมาชิก5.50 %


     -เงินปันผล6.50 %


  เงินกู้สามัญ6.50 %


  เงินกู้พิเศษทั่วไป6.25 %


  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ6.25 %


  เงินกู้พิเศษธนทรัพย์6.15 %


  เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้5.50 %
 •   วีดิทัศน์


  alternative

  LINE OPENCHAT สอ.สธ.ชม.


  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง