ประชาสัมพันธ์

alternativealternative

  สรุปจำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เสียชีวิต เดือนมิถุนายน 2567ฌอส. 1
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 30 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
5 13 18 30 540
ฌอส. 2
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
0 2 2 100 200
ฌอส. 3
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
0 2 2 100 200
ฌอส. 4
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
0 3 3 100 300
ฌอส. 5
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
3 1 4 100 400

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 053-115015-7 ต่อ 31,33,34


  ปฏิทินกิจกรรมและวันหยุด • 22 พฤษภาคม 2567
  วันวิสาขบูชา
 • 3 มิถุนายน 2567
  วันเฉลิมฯ พระราชินี
 • 22 กรกฎาคม 2567
  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • 29 กรกฎาคม 2567
  ชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10

  e-Bookประธานกรรมการ

Person
นายประสงค์ โลโท


คณะกรรมการ

Person
นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

รองประธานกรรมการ 1


Person
นายทวีศิลป์ ชัยชนะ

รองประธานกรรมการ 2


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

รองประธานกรรมการ 3


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการและเหรัญญิก


Person
นายอภิชาติ ตันอุด

กรรมการและเลขานุการ


Person
นายประสงค์ โลโท

ประธานกรรมการอำนวยการ


Person
นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

กรรมการอำนวยการ


Person
นายทวีศิลป์ ชัยชนะ

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

กรรมการอำนวยการ


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการอำนวยการ


Person
นายอภิชาติ ตันอุด

กรรมการและเลขานุการอำนวยการ


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

ประธานกรรมการเงินกู้


Person
นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร

กรรมการเงินกู้


Person
นางสาวเฉลิมศรี คำปวน

กรรมการเงินกู้


Person
นางเสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์

กรรมการเงินกู้


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการและเลขานุการเงินกู้


Person
นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นางดรุณี แปงทิศ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นางศุภลักษณ์ พรมเทพ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นางสาวฟองแก้ว บัวลูน

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายอภิชาติ ตันอุด

กรรมการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายทวีศิลป์ ชัยชนะ

ประธานกรรมการสวัสดิการ


Person
นางพนิดา คณาพันธ์

กรรมการสวัสดิการ


Person
นางเยาวภา จันทร์มา

กรรมการสวัสดิการ


Person
นางศุภลักษณ์ พรมเทพ

กรรมการสวัสดิการ


Person
นายยอด คุณยศยิ่ง

กรรมการและเลขานุการสวัสดิการ
ผู้จัดการ

Person
นางศรัญพร ชอบดี


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์1.00 %


  ออมทรัพย์พิเศษ1.75 %


  ออมทรัพย์สินทวี 24 เดือน2.75 %


  ประจำ 3 เดือน2.00 %


  ประจำ 6 เดือน2.25 %


  ประจำ 12 เดือน2.50 %


  ประจำ 24 เดือน2.75 %


  * เงินฝากประจำเสียภาษี 15 %


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ม่วนใจ๋

  ฝากไม่เกิน 5 แสนบาท2.25 %


  ฝาก 5 แสน ไม่เกิน 3 ล้าน2.50 %


  ฝากเกิน 3 ล้าน ขึ้นไป2.75 % •   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (แบบมีเฉลี่ยคืน)

  สามัญทั่วไป5.75 %


  สามัญโครงการพิเศษ


  -เพื่อสวัสดิการ5.75 %


  -เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก5.75 %


  -เงินปันผล5.75 %


  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต...4.75 %


  -สำหรับสมาชิกเกษียณอายุ4.75 %


  -เพื่อช่วยเหลือการชำระหนี้...5.75 %


  สามัญ ATM5.75 %


  พิเศษทั่วไป5.50 %


  พิเศษเพื่อการเคหะ5.50 %


  พิเศษธนทรัพย์5.40 %


  ฉุกเฉิน5.75 %


  ฉุกเฉินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์...4.25 %


  * มีผลตั้งแต่ 3 เม.ย. 2566


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (แบบไม่มีมีเฉลี่ยคืน)

  สามัญทั่วไป5.25 %


  สามัญ ATM5.25 %


  พิเศษทั่วไป5.25 %


  พิเศษเพื่อการเคหะ5.25 %


  * มีผลตั้งแต่ 3 เม.ย. 2566 •   วีดิทัศน์

  เพิ่มเพื่อน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง