ประชาสัมพันธ์ประกาศ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ.2566 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ : เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงขึ้น

ประกาศ : กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ.2566

ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการดำรงตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2566-2567

ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ตามข้อบังคับ

ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2566

ประกาศ : เรื่อง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศ : เรื่อง ผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 46 ปี 2566

  : สารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 3

ประกาศ : เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566

ประกาศ : เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 46

  : สารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 2

  : สารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 1

ประกาศ : เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดีกองทุนอุทัย-สุขพันธ์ ประจำปี 2565

ประกาศ : เรื่อง การรับฝากเงินสมาชิก

ประกาศ : เรื่อง การงดทำธุรกรรมทางการเงิน

ประกาศ : เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 46 ปี พ.ศ.2566

ประกาศ : เรื่อง การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ประกาศ : เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์เพิ่ม

ประกาศ : เรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิก

ประกาศ : เรื่อง ยกเลิกประกาศการงดการให้เงินกู้เฉพาะกรณี

ประกาศ : เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

ประกาศ : เรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิก ประเภท เงินฝากออมทรัพย์สินทวี

ประกาศ : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 45 ประจำปี 2565

ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ตามข้อบังคับ

ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการดำรงตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2565

ประกาศ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  Service บริการยอดนิยม

×alternative

  สรุปจำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เสียชีวิต เดือนเมษายน 2566ฌอส. 1
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 30 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
3 12 15 30 450
ฌอส. 2
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
1 1 2 100 200
ฌอส. 3
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
1 2 3 100 300
ฌอส. 4
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
- 1 1 100 100
ฌอส. 5
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
- - - - -

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 053-115015-7 ต่อ 31,33,34


  ปฏิทินกิจกรรมและวันหยุด • 17 พฤษภาคม 2566
  วันพระราชพิธีพืชมงคลฯ
 • 5 มิถุนายน 2566
  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันหยุดชดเชยวันวิสา
 • 28 กรกฎาคม 2566
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 1 สิงหาคม 2566
  วันอาสาฬบูชา

  รายงานประจำปีประธานกรรมการ

Person
นายทอง พันทอง


คณะกรรมการ

Person
นายประสงค์ โลโท

รองประธานกรรมการ 1


Person
นายสำราญ จันทร์อดิศร

รองประธานกรรมการ 2


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

รองประธานกรรมการ 3


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการและเหรัญญิก


Person
นายสาคร ไชยอำมาตย์

กรรมการและเลขานุการ


Person
นายทอง พันทอง

ประธานกรรมการอำนวยการ


Person
นายประสงค์ โลโท

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสำราญ จันทร์อดิศร

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

กรรมการอำนวยการ


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสาคร ไชยอำมาตย์

กรรมการและเลขานุการอำนวยการ


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

ประธานกรรมการเงินกู้


Person
นางสาวสินีนาถ แซ่ตั้ง

กรรมการเงินกู้


Person
นางดรุณี แปงทิศ

กรรมการเงินกู้


Person
นายสุเทพ ฟองศรี

กรรมการเงินกู้


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการและเลขานุการเงินกู้


Person
นายประสงค์ โลโท

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายยอด คุณยศยิ่ง

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายอภิชาติ ตันอุด

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นากาญจนากร ภัทรางกูร

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายสาคร ไชยอำมาตย์

กรรมการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายสำราญ จันทร์อดิศร

ประธานกรรมการสวัสดิการ


Person
นางพนิดา คณาพันธ์

กรรมการสวัสดิการ


Person
นางอัญชลี วัฒนมงคล

กรรมการสวัสดิการ


Person
นายยอด คุณยศยิ่ง

กรรมการสวัสดิการ


Person
นายทวีศิลป์ ชัยชนะ

กรรมการและเลขานุการสวัสดิการ
ผู้จัดการ

Person
นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์1.00 %


  ออมทรัพย์พิเศษ1.75 %


  ออมทรัพย์สินทวี 24 เดือน2.75 %


  ประจำ 3 เดือน2.00 %


  ประจำ 6 เดือน2.25 %


  ประจำ 12 เดือน2.50 %


  ประจำ 24 เดือน2.75 %


  * เงินฝากประจำเสียภาษี 15 %


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ม่วนใจ๋

  ฝากไม่เกิน 5 แสนบาท2.25 %


  ฝาก 5 แสน ไม่เกิน 3 ล้าน2.50 %


  ฝากเกิน 3 ล้าน ขึ้นไป2.75 % •   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (แบบมีเฉลี่ยคืน)

  สามัญทั่วไป5.75 %


  สามัญโครงการพิเศษ


  -เพื่อสวัสดิการ5.75 %


  -เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก5.75 %


  -เงินปันผล5.75 %


  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต...4.75 %


  -สำหรับสมาชิกเกษียณอายุ4.75 %


  -เพื่อช่วยเหลือการชำระหนี้...5.75 %


  สามัญ ATM5.75 %


  พิเศษทั่วไป5.50 %


  พิเศษเพื่อการเคหะ5.50 %


  พิเศษธนทรัพย์5.40 %


  ฉุกเฉิน5.75 %


  ฉุกเฉินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์...4.25 %


  * มีผลตั้งแต่ 3 เม.ย. 2566


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (แบบไม่มีมีเฉลี่ยคืน)

  สามัญทั่วไป5.25 %


  สามัญ ATM5.25 %


  พิเศษทั่วไป5.25 %


  พิเศษเพื่อการเคหะ5.25 %


  * มีผลตั้งแต่ 3 เม.ย. 2566 •   วีดิทัศน์


  alternative

  LINE OPENCHAT สอ.สธ.ชม.


  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง