ประธานกรรมการ

Person
นายทอง พันทองรักษาการแทนตำแหน่งผู้จัดการ

Person
นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์1.00 %


  ออมทรัพย์พิเศษ1.75 %


  ออมทรัพย์สินทวี (24 เดือน)2.75 %


  ประจำ 3 เดือน2.00 %


  ประจำ 6 เดือน2.25 %


  ประจำ 12 เดือน2.50 %


  ประจำ 24 เดือน2.75 % •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ม่วนใจ๋

  ฝากไม่เกิน 5 แสนบาท2.25 %


  ฝาก 5 แสน ไม่เกิน 3 ล้าน2.50 %


  ฝากเกิน 3 ล้าน ขึ้นไป2.75 % •   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน6.50 %


  เงินกู้สามัญทั่วไป6.50 %


  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ


     -เพื่อสวัสดิการ6.50 %


     -เพื่อการศึกษาสมาชิก5.50 %


     -เงินปันผล6.50 %


  เงินกู้สามัญ6.50 %


  เงินกู้พิเศษทั่วไป6.25 %


  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ6.25 %


  เงินกู้พิเศษธนทรัพย์6.15 %


  เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้5.50 %
 •   ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรม

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง