ประชาสัมพันธ์
  Service บริการยอดนิยมเงินฝาก 

สินเชื่อ 

สวัสดิการ 

สมาคมฌาปนกิจ 

ศูนย์ประสาน สสธท. 

บัญชีธนาคาร 

อัตราดอกเบี้ย 

ระบบข้อมูลส่วนตัว 

×alternative
alternative

  สรุปจำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เสียชีวิต เดือนพฤศจิกายน 2566ฌอส. 1
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 30 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
2 6 8 30 240
ฌอส. 2
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
0 3 3 100 300
ฌอส. 3
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
0 3 3 100 300
ฌอส. 4
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
1 2 3 100 300
ฌอส. 5
สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
0 0 0 0 0

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 053-115015-7 ต่อ 31,33,34


  ปฏิทินกิจกรรมและวันหยุด • 13 ตุลาคม 2566
  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 23 ตุลาคม 2566
  วันปิยมหาราช
 • 5 ธันวาคม 2566
  วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • 11 ธันวาคม 2566
  ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

  e-Bookประธานกรรมการ

Person
นายทอง พันทอง


คณะกรรมการ

Person
นายประสงค์ โลโท

รองประธานกรรมการ 1


Person
นายสำราญ จันทร์อดิศร

รองประธานกรรมการ 2


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

รองประธานกรรมการ 3


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการและเหรัญญิก


Person
นายสาคร ไชยอำมาตย์

กรรมการและเลขานุการ


Person
นายทอง พันทอง

ประธานกรรมการอำนวยการ


Person
นายประสงค์ โลโท

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสำราญ จันทร์อดิศร

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

กรรมการอำนวยการ


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการอำนวยการ


Person
นายสาคร ไชยอำมาตย์

กรรมการและเลขานุการอำนวยการ


Person
นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

ประธานกรรมการเงินกู้


Person
นางสาวสินีนาถ แซ่ตั้ง

กรรมการเงินกู้


Person
นางดรุณี แปงทิศ

กรรมการเงินกู้


Person
นายสุเทพ ฟองศรี

กรรมการเงินกู้


Person
นายภาคภูมิ ธาวงค์

กรรมการและเลขานุการเงินกู้


Person
นายประสงค์ โลโท

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายยอด คุณยศยิ่ง

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายอภิชาติ ตันอุด

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นากาญจนากร ภัทรางกูร

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายสาคร ไชยอำมาตย์

กรรมการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์


Person
นายสำราญ จันทร์อดิศร

ประธานกรรมการสวัสดิการ


Person
นางพนิดา คณาพันธ์

กรรมการสวัสดิการ


Person
นางอัญชลี วัฒนมงคล

กรรมการสวัสดิการ


Person
นายยอด คุณยศยิ่ง

กรรมการสวัสดิการ


Person
นายทวีศิลป์ ชัยชนะ

กรรมการและเลขานุการสวัสดิการ
ผู้จัดการ

Person
นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์1.00 %


  ออมทรัพย์พิเศษ1.75 %


  ออมทรัพย์สินทวี 24 เดือน2.75 %


  ประจำ 3 เดือน2.00 %


  ประจำ 6 เดือน2.25 %


  ประจำ 12 เดือน2.50 %


  ประจำ 24 เดือน2.75 %


  * เงินฝากประจำเสียภาษี 15 %


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ม่วนใจ๋

  ฝากไม่เกิน 5 แสนบาท2.25 %


  ฝาก 5 แสน ไม่เกิน 3 ล้าน2.50 %


  ฝากเกิน 3 ล้าน ขึ้นไป2.75 % •   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (แบบมีเฉลี่ยคืน)

  สามัญทั่วไป5.75 %


  สามัญโครงการพิเศษ


  -เพื่อสวัสดิการ5.75 %


  -เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก5.75 %


  -เงินปันผล5.75 %


  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต...4.75 %


  -สำหรับสมาชิกเกษียณอายุ4.75 %


  -เพื่อช่วยเหลือการชำระหนี้...5.75 %


  สามัญ ATM5.75 %


  พิเศษทั่วไป5.50 %


  พิเศษเพื่อการเคหะ5.50 %


  พิเศษธนทรัพย์5.40 %


  ฉุกเฉิน5.75 %


  ฉุกเฉินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์...4.25 %


  * มีผลตั้งแต่ 3 เม.ย. 2566


 •   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (แบบไม่มีมีเฉลี่ยคืน)

  สามัญทั่วไป5.25 %


  สามัญ ATM5.25 %


  พิเศษทั่วไป5.25 %


  พิเศษเพื่อการเคหะ5.25 %


  * มีผลตั้งแต่ 3 เม.ย. 2566 •   วีดิทัศน์


  alternative

  LINE OPENCHAT สอ.สธ.ชม.


  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง