ติดต่อสหกรณ์ฯ


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

446 หมู่ที่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300.   Tel : 053-115015

   Tel : 053-115016

   Tel : 053-115017

   สินเชื่อ : ต่อ 41, 42, 43

   การเงิน : ต่อ 21, 22

   อำนวยการ : ต่อ 11, 12, 13

   สวัสดิการ : ต่อ 31, 32

   สสทธ./สส.ชสอ : ต่อ 31, 32

   ฌอส : ต่อ 33, 34


   Fax : 053-115018