ข่าวกิจกรรม

 • สอ.สธ.ชม.จัดโครงการสร้างสัมมนาสร้างความเข้าใจร่วมพัฒนาสหกรณ์ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566
 • alternative
 • อ.สธ.ชม. ร่วมกับ ชสอ. สอ.สธ.ชม ร่วมกับ ชสอ. จัดโครงการฝึกอบรมการออกแบบร้านค้าออนไลน์บน facebook
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.อมรมสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.บริการถึงใจใกล้บ้าน สมาชิกให้ความสนใจร่วมใช้บริการคับคั่ง
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.จัดโครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอนํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า ประจำปี 2565
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สสธท.
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ทำบุญสำนักงานเนื่องในวันครบรอบ 44 ปี ของการก่อตั้งสหกรณ์ฯ
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ร่วมสัมมนาผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.จัดอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 3 และ 4 ประจำปี 2565
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.จัดอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปี 2565
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยงานสหกรณ์
 • alternative
 • สอ.สธ.ชม.จัดโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจร่วมพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2565
 • alternative