แบบคำขอเปลี่ยนวิธีการหักรายเดือน

  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน

  ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสามัญ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง) #(พนักงานราชการและ
           พนักงานกระทรวง ต้องแนบคำสั่งด้วย)


  ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสมทบ (ลูกจ้างชั่วคราว ญาติสายตรงของสมาชิกสามัญ)

  คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

  คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณีเสียชีวิต)

  คำขอเพิ่ม/ลด งด หุ้น (ให้แนบสลิปเงินเดือน กรณีเพิ่มหุ้น ลดหุ้น)

  คำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สหกรณ์

  คำขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์

  คำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกจาก พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง เป็นข้าราชการ

  คำขอหนังสือรับรอง (กรณีขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นลาออกจากราชการ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)

  คำขอหนังสือรับรองหักเงินหน่วยงานราชการอื่น (อบต,เทศบาล)

  คำขอและสัญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษเงินปันผล ปี 2567

  คำขอและสัญญากู้เงินฉุกเฉินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ศพฌาปนกิจสงเคราะห์

  คำขอและสัญญากู้เงินสามัญATM (สำหรับสมาชิกบำนาญและบำเหน็จรายเดือน)

  สัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

  สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน หมายเหตุ พนักงานกระทรวง(สสอ) ต้องให้ ผอ.รพ.สต.เซ็นรับรองด้วย

  สัญญาเงินกู้สามัญ ( กรณีที่สมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไป ดาวน์โหลดข้อ 12 ด้วยนะครับ)
           กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงาน ฝาง / ไชยปราการ / แม่อาย ดาวน์โหลด ข้อ 18 แนบด้วยครับ


  สัญญาเงินกู้ ATM (กรณีที่สมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไป ดาวน์โหลดข้อ 12 ด้วยครับ)
           กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงาน ฝาง / ไชยปราการ / แม่อาย ดาวน์โหลด ข้อ 18 แนบด้วยครับ


  สัญญาเงินกู้พิเศษทั่วไป

  สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

  สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ

  สัญญาคำขอและสัญญากู้เงินพิเศษธนทรัพย์ (ชื่อเดิม พิเศษทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก)

  คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้

  คำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

  หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

  เอกสารแนบท้ายสัญญากู้เงิน (สมาชิกที่อายุ 55 ปีขึ้นไป)

  คำขอปรับโครงสร้างหนี้ (กรณีเกษียณอายุราชการ)

  ยินยอมให้ส่วนราชการอื่นหักเงินได้ (สมาชิกที่โอนไปนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

  หนังสือขอรับเงินกู้เป็นงวด (กรณีเบิกรับเงินกู้เป็นงวด) เงินกู้พิเศษ

  หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จำกัด

  หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน