alternative

สรุปจำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เสียชีวิตในปี 2566

ฌอส. 1
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 30 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
มกราคม 2 12 14 30 420
กุมภาพันธ์ 2 11 13 30 390
มีนาคม 2 11 13 30 390
เมษายน 3 12 15 30 450
ฌอส. 2
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
มกราคม - 2 2 100 200
กุมภาพันธ์ - - - - -
มีนาคม - 3 3 100 300
เมษายน 1 1 2 100 200
ฌอส. 3
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
มกราคม - 3 3 100 300
กุมภาพันธ์ - - - - -
มีนาคม - 3 3 100 300
เมษายน 1 2 3 100 300
ฌอส. 4
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
มกราคม - 2 2 100 200
กุมภาพันธ์ 1 1 2 100 200
มีนาคม - 2 2 100 200
เมษายน - 1 1 100 100
ฌอส. 5
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน(บาท)
มกราคม - 1 1 100 100
กุมภาพันธ์ - - - - -
มีนาคม - - - - -
เมษายน - - - - -


หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 053-115015-7 ต่อ 31,33,34


สรุปจำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เสียชีวิตในปี 2565

ฌอส.1
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 30 บาท รวมเป็นเงิน
มกราคม 3 12 15 30 450
กุมภาพันธ์ 3 11 14 30 420
มีนาคม 3 12 15 30 450
เมษายน 5 12 17 30 510
พฤษภาคม 1 16 17 30 510
มิถุนายน 4 8 12 30 360
กรกฎาคม 3 11 14 30 420
สิงหาคม 1 12 13 30 390
กันยายน 2 7 9 30 270
ตุลาคม 5 15 20 30 600
พฤศจิกายน 2 11 13 30 390
ธันวาคม 3 6 9 30 270
รวม 35 133 168 30 5,040

ฌอส.2
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน
มกราคม 1 3 4 100 400
กุมภาพันธ์ - 5 5 100 500
มีนาคม - 3 3 100 300
เมษายน - 2 2 100 200
พฤษภาคม - 1 1 100 100
มิถุนายน - - - - -
กรกฎาคม - 2 2 100 200
สิงหาคม 1 2 3 100 300
กันยายน - 3 3 100 300
ตุลาคม - 1 1 100 100
พฤศจิกายน - 3 3 100 300
ธันวาคม 1 3 4 100 400
รวม 3 28 31 100 3,100

ฌอส.3
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน
มกราคม 1 4 5 100 500
กุมภาพันธ์ - 6 6 100 600
มีนาคม - 3 3 100 300
เมษายน - 3 3 100 300
พฤษภาคม - 1 1 100 100
มิถุนายน - - - - -
กรกฎาคม - 2 2 100 200
สิงหาคม 1 2 3 100 300
กันยายน - 3 3 100 300
ตุลาคม - 1 1 100 100
พฤศจิกายน - 4 4 100 400
ธันวาคม 1 3 4 100 400
รวม 3 32 35 100 3,500

ฌอส.4
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน
มกราคม - 3 3 100 300
กุมภาพันธ์ - 5 5 100 500
มีนาคม - 4 4 100 400
เมษายน - 2 2 100 200
พฤษภาคม - 1 1 100 100
มิถุนายน - - - - -
กรกฎาคม - 3 3 100 300
สิงหาคม 1 - 1 100 100
กันยายน - 2 2 100 200
ตุลาคม - - - - -
พฤศจิกายน - 3 3 100 300
ธันวาคม 1 5 6 100 600
รวม 2 28 30 100 3,000

ฌอส.5
เดือน สามัญ สมทบ รวม จ่ายศพละ 100 บาท รวมเป็นเงิน
มกราคม - - - - -
กุมภาพันธ์ - - - - -
มีนาคม - - - - -
เมษายน - - - - -
พฤษภาคม - - - - -
มิถุนายน - - - - -
กรกฎาคม - - - - -
สิงหาคม - - - - -
กันยายน - 1 1 100 100
ตุลาคม - - - - -
พฤศจิกายน - - - - -
ธันวาคม 1 1 2 100 200
รวม 1 2 3 100 300