ประชาสัมพันธ์

ประกาศ


ประกาศ : เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศ : เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

ประกาศ : เรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิก ประเภท เงินฝากออมทรัพย์สินทวี

ประกาศ : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 45 ประจำปี 2565

ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ตามข้อบังคับ

ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการดำรงตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2565

ประกาศ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ : เรื่อง หลักเกณ์การให้เงินกู้สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 3)