อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (แบบมีเฉลี่ยคืน)

สามัญทั่วไป 5.75 %
สามัญโครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการ 5.75 %
สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก 5.75 %
สามัญโครงการพิเศษเงินปันผล 5.75 %
สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 4.75 %
สามัญโครงการพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ 4.75 %
สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือการชำระหนี้ของสมาชิกหรือผู้คํ้าประกัน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 5.75 %
สามัญ ATM 5.75 %
พิเศษทั่วไป 5.50 %
พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50 %
พิเศษธนทรัพย์ 5.40 %
ฉุกเฉิน 5.75 %
ฉุกเฉินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 4.25 %


มีผลตั้งแต่ 3 เมษายน 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)

สามัญทั่วไป 5.25 %
สามัญ ATM 5.25 %
พิเศษทั่วไป 5.25 %
พิเศษเพื่อการเคหะ 5.25 %


มีผลตั้งแต่ 3 เมษายน 2566