อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ 1.00 %
ออมทรัพย์พิเศษ 1.75 %
ออมทรัพย์สินทวี (24 เดือน) 2.75 %
ประจำ 3 เดือน 2.00 %
ประจำ 6 เดือน 2.25 %
ประจำ 12 เดือน 2.50 %
ประจำ 24 เดือน 2.75 %


เงินฝากประจำเสียภาษี 15 %
สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชี ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกครั้ง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ม่วนใจ๋

ฝากไม่เกิน 5 แสนบาท (งดรับฝาก) 2.25 %
ฝาก 5 แสน ไม่เกิน 3 ล้าน (งดรับฝาก) 2.50 %
ฝากเกิน 3 ล้าน ขึ้นไป (งดรับฝาก) 2.75 %


สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชี ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกครั้ง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 4

ออมทรัพย์มั่นคง 4 (งดรับฝาก) 4 %


สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชี ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกครั้ง