...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัดครับ


 

นายทอง พันทอง( รองประธานกรรมการ 1)

นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล ( รองประธานกรรมการ 2)

นายขวัญใจ ชัยมงคล( รองประธานกรรมการ 3)

นายคณิต เล้าตระกูล (เหรัญญิก)

นายสำราญ จันทร์อดิศร( เลขานุการ )

ดร.สุพิศ กิตติรัชดา( กรรมการ )

พญ.พนิดา คณาพันธ์( กรรมการ )

นายทรัพย์ สิมะวงศ์ ( กรรมการ )

ดร.ทรงราชย์ ไชยญาติ ( กรรมการ )

นายมนตรี เกษมสุข ( กรรมการ )

นางศุภลักษณ์ พรมเทพ ( กรรมการ )

นางพรพิมล ศรีบุญเรือง ( กรรมการ )

นายสุเทพ ฟองศรี( กรรมการ )

นายยอด คุณยศยิ่ง ( กรรมการ )