...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัดครับ


 

 

ประธานกรรมการดำเนินการ

ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน

นายประสงค์ โลโท

(รองประธานกรรมการ 1)

นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

(รองประธานกรรมการ 2)

นายคณิต เล้าตระกูล

(รองประธานกรรมการ 3)

นายทรัพย์ สิมะวงศ์

(กรรมการและเหรัญญิก)

นายสำราญ จันทร์อดิศร

(กรรมการและเลขานุการ )

นายแพทย์ปรีชา สิริจิตราภรณ์

(กรรมการ )

นายประเสริฐ วรกานต์ศักดิ์

(กรรมการ )

นายยอด คุณยศยิ่ง

(กรรมการ )

ดร.ทรงราชย์ ไชยญาติ

(กรรมการ )

ดร.วันทนีย์ ชวพงค์

(กรรมการ )

ดร.สุพิศ กิตติรัชดา

(กรรมการ )

นางชลลิสา  จริยาเลิศศักดิ์

(กรรมการ )

พ.ญ.พนิดา คณาพันธ์

(กรรมการ )

นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร

( กรรมการ )

 

นางจันทร์พลอย สินสุขเศรษฐ์

 

นางสารินี อุทธยอด

 

นางสาวสินีนาถ แซ่ตั้ง

 

นายสุรินทร์ สายธรรม

 

นางสาวอาณาพรพิมพ์ สุวรรณภูกิจ

 

 

 

 

 

 

นางสาวสมถวิล เทพศิริ

(ผู้จัดการสหกรณ์ฯ)

 

 

นางธาราทิพย์ แก้วมณี

(รองผู้จัดการ)

 

นางศรัญพร ชอบดี (หัวหน้าฝ่าย)

นางณัฐฐาพร สุทาชัย (หัวหน้าฝ่าย)

นายสายรุ่ง สุทาชัย (หัวหน้าฝ่าย)

นายนิรัช สุวเสริม (หัวหน้าฝ่าย)

นายวสันต์ ทองสุข

นายสัมฤทธิ์ อินทรจักร

นางสาววิทวัน วันทนา

 

 

น.ส.กฤตินี โลโท

นายศรายุทธ สายญาติ

นายปฐมพงศ์ มุ่งธัญญา

นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี (หัวหน้าฝ่าย)