...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัดครับ


 

 

ประธานกรรมการดำเนินการ

ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน

นายประสงค์ โลโท

(รองประธานกรรมการ 1)

นายทอง พันทอง

(รองประธานกรรมการ 2)

นายขวัญใจ ชัยมงคล

(รองประธานกรรมการ 3)

นายทรัพย์ สิมะวงศ์

(กรรมการและเหรัญญิก)

นายสำราญ จันทร์อดิศร

(เลขานุการ )

นายสุเทพ ฟองศรี

(กรรมการ )

นายประเสริฐ วรกานต์ศักดิ์

(กรรมการ )

นายยอด คุณยศยิ่ง

(กรรมการ )

ดร.ทรงราชย์ ไชยญาติ

(กรรมการ )

ดร.วันทนีย์ ชวพงค์

(กรรมการ )

นางศุภลักษณ์ พรมเทพ

(กรรมการ )

นางพรพิมล ศรีบุญเรือง

(กรรมการ )

พ.ญ.พนิดา คณาพันธ์

(กรรมการ )

นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร

( กรรมการ )

 

นายสุรินทร์ สายธรรม

นางสาวสินีนาถ แซ่ตั้ง

นายจงรักษ์ สมการณ์

นางสารินี อุทธยอด

นางวารุณี หุ่นเที่ยง

 

 

 

 

 

นางสาวสมถวิล เทพศิริ

(ผู้จัดการสหกรณ์ฯ)

 

 

นางธาราทิพย์ แก้วมณี

(รองผู้จัดการ)

 

นางศรัญพร ชอบดี (หัวหน้าฝ่าย)

นายนิรัช สุวเสริม (หัวหน้าฝ่าย)

นายสายรุ่ง สุทาชัย (หัวหน้าฝ่าย)

นางณัฐฐาพร สุทาชัย (หัวหน้าฝ่าย)

นายวสันต์ ทองสุข

นายสัมฤทธิ์ อินทรจักร

นางสาววิทวัน วันทนา

 

 

น.ส.กฤตินี โลโท

นายศรายุทธ สายญาติ

นายปฐมพงศ์ มุ่งธัญญา

นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี (หัวหน้าฝ่าย)