Th En

...เงินกู้พิเศษทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เงินกู้พิเศษธนทรัพย์ 

 

 

 

----{ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว}----

สมาชิกเข้าใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 60
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญเอทีเอ็ม

รายชื่ออนุกรรมการคณะต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2560
คณะกรรมการชุดที่ 40 ปี พ.ศ. 2560
ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี พ.ศ. 2560
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

--- Adobe Flash Player---
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

------{รับข่าวสารจากสหกรณ์}-----

-----{แจ้งโอนเงินสหกรณ์}-----

-----{สแกนบาร์โค๊ดลิงค์เข้าเว็ปไซต์}-----

-----{รับข่าวสารผ่าน Facebook}-----

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ
 
พยากรณ์อากาศ

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มขอใช้ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกส่วนตัว
2

บันทึกข้อตกลงถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย

(แนบสำเนาเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่จะทำการเชื่อมต่อมาด้วยนะครับ)

3
คู่มือสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ถอนเงินฝาก-เงินกู้ ผ่านตู้ ATM ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย

 

ทะเบียนสมาชิก
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสามัญ (ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ)
2
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสมทบ (ลูกจ้างชั่วคราว บุคคลทั่วไป)
3
คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
4
คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณีเสียชีวิต)
5
คำขอเพิ่ม/ลด งด หุ้น เปลี่ยนแปลงการจัดส่งใบเสร็จ
6
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งหักเงิน
7
คำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สหกรณ์
8
หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
9
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก จากสมทบเป็นสามัญ กรณีได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ

 

สวัสดิการสมาชิก
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
กองทุนสวัสดิการการสมาชิก อายุ 60,65-70 ปี
2
กองทุนสวัสดิการเสียชีวิต (ทายาทขอ)
3
กองทุนค่าช่วยเหลือศพ (ข้าราชการบำนาญ,ส่วนกลาง)
4
สวัสดิการเยี่ยมไข้ (ขอรับแทน)
5
สวัสดิการเยี่ยมไข้ (ขอรับเอง)
6
สวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่
7
คำขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ (ผู้รับโอนผลประโยชน์)
     

 

สินเชื่อ
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
2
สัญญาเงินกู้สามัญ ( กรณีที่สมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไป ดาวน์โหลดข้อ 10 ด้วยนะครับ)
3
สัญญาเงินกู้ ATM (กรณีที่สมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไป ดาวน์โหลดข้อ 10 ด้วยครับ)
4
สัญญาเงินกู้พิเศษทั่วไป
5
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
6
สัญญาคำขอและสัญญากู้เงินพิเศษธนทรัพย์ (ชื่อเดิม พิเศษทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก)
7
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้
8
คำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
9
ยินยอมให้หักเงินกู้ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
10
เอกสารแนบท้ายสัญญากู้เงิน (สมาชิกที่อายุ 55 ปีขึ้นไป)
11
คำขอปรับโครงสร้างหนี้ (กรณีเกษียณอายุราชการ)
12
ยินยอมให้ส่วนราชการอื่นหักเงินได้ (สมาชิกที่โอนไปนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ สามัญ (ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ)
2
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ สมทบ (ลูกจ้างชั่วคราว.บุคคลทั่วไป)
3
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
4
คำขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
5
คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
6
สวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่

 

เงินฝาก/การเงิน
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
คำขอเปิดบัญชีสหกรณ์
2
คำขอหักเงินเพื่อเข้าเงินฝาก
 

 

 

 

ธุรการ
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
คำขอหนังสือรับรอง
2
คำขอหนังสือรับรองหักเงินหน่วยงานราชการอื่น (อบต,เทศบาล)

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท)
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1

ใบสมัครสมาชิก สสธท ประเภท สามัญ (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ)

(สมาชิกต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น)

2

ใบสมัครสมาชิก สสธท ประเภท สมทบ (ลูกจ้างชั่วคราว,คู่สมรสสมาชิกสามัญ บิดาหรือมารดาสมาชิกสามัญที่ิอายุไม่เกิน 58 ปี)

(สมาชิกต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น)

3
ขอรับเงินสงเคราะห์ สสธท
4
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ สสธท
5
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสธท
6
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงและลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสธท
7
หนังสือยินยอมมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์