Th En

...เงินกู้พิเศษทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เงินกู้พิเศษธนทรัพย์ 

 

 

 

----{ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว}----

--- Adobe Flash Player---
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

 

 

 

 

 

-----{แจ้งโอนเงินสหกรณ์}-----

------{รับข่าวสารจากสหกรณ์}-----

 

 

-----{สแกนบาร์โค๊ดลิงค์เข้าเว็ปไซต์}-----

 

-----{รับข่าวสารผ่าน Facebook}-----

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มขอใช้ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกส่วนตัว
2

บันทึกข้อตกลงถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย

(แนบสำเนาเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่จะทำการเชื่อมต่อมาด้วยนะครับ)

3
คู่มือสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ถอนเงินฝาก-เงินกู้ ผ่านตู้ ATM ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย

 

ทะเบียนสมาชิก
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสามัญ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง)
2
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสมทบ (ลูกจ้างชั่วคราว ญาติสายตรงของสมาชิกสามัญ)
3
คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
4
คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณีเสียชีวิต)
5
คำขอเพิ่ม/ลด งด หุ้น
6
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งหักเงิน
7
คำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สหกรณ์
8
คำขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์
9
หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
10
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก จากสมทบเป็นสามัญ กรณีได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ

 

สวัสดิการสมาชิก
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
แบบคำขอรับเงินสวัสดิกำร (กำรเสียชีวิต ) สก.1
2
แบบคำขอรับเงินกองทุนสวัสดิกำรสมำชิก อายุครบ 60 ปี สก.2
3
แบบคำขอรับเงินสวัสดิกำรกำรสร้ำงครอบครัวใหม่ สก.3
4
แบบคำขอรับเงินสวัสดิกำรกำรเยี่ยมไข้สมำชิก สก.4
5
แบบคำขอรับเงินสวัสดิกำรทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตร สก.5
PDF
6
แบบคำขอรับเงินสวัสดิกำรกำรครองสถำนภำพโสด สก.6

 

สินเชื่อ
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
สัญญาเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
2
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน หมายเหตุ พนักงานกระทรวง(สสอ) ต้องให้ ผอ.รพ.สต.เซ็นรับรองด้วย
3

สัญญาเงินกู้สามัญ ( กรณีที่สมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไป ดาวน์โหลดข้อ 12 ด้วยนะครับ)

กรณีสมาชิกสังหัดหน่วยงาน ฝาง / ไชยปราการ / แม่อาย ดาวน์โหลด ข้อ 16 แนบด้วยครับ

4
สัญญาเงินกู้ ATM (กรณีที่สมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไป ดาวน์โหลดข้อ 12 ด้วยครับ)
5
สัญญาเงินกู้พิเศษทั่วไป
6
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
7
สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอาย ุ
8
สัญญาคำขอและสัญญากู้เงินพิเศษธนทรัพย์ (ชื่อเดิม พิเศษทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก)
9
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้
10
คำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
11
ยินยอมให้หักเงินกู้ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
12
เอกสารแนบท้ายสัญญากู้เงิน (สมาชิกที่อายุ 55 ปีขึ้นไป)
13
คำขอปรับโครงสร้างหนี้ (กรณีเกษียณอายุราชการ)
14
ยินยอมให้ส่วนราชการอื่นหักเงินได้ (สมาชิกที่โอนไปนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
15
คำขอและสัญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษเงินปันผล 2 ก.ค.63 - 31 ต.ค.63
16
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จำกัด

 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
2
คำขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
3
คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
4
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ 2,3,4

 

เงินฝาก/การเงิน
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
คำขอเปิดบัญชีสหกรณ์
2
คำขอหักเงินเพื่อเข้าเงินฝาก
3

หนังสือยินยอดมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระ หุ้น หนี้ ฌอส

 

ธุรการ
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
คำขอหนังสือรับรอง
2
คำขอหนังสือรับรองหักเงินหน่วยงานราชการอื่น (อบต,เทศบาล)

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท)
ที่
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1

ใบสมัครสมาชิก สสธท ประเภท สามัญ (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ)

(สมาชิกต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น)

2

ใบสมัครสมาชิก สสธท ประเภท สมทบ (ลูกจ้างชั่วคราว,คู่สมรสและบุตรสมาชิกสามัญ ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 56 ปี)

(สมาชิกต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น)

3
ขอรับเงินสงเคราะห์ สสธท
4
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ สสธท
5
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มหรือลดจำนวนผู้รับเงินส่งเคราะห์ สสธท
6
หนังสือยินยอมมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์